Search site

About Us

Below is a list of current members in this group. Please click the names to learn more about individual members.

Name Position

Tel

+886-7-5252000

ext.

Email
 Y u-Shih Lin Assistant professor 5142 (O),
5492 (lab)
yushih(at)mail.nsysu.edu.tw
Ai-Lin (Sophie) Lyu Administrative Assistant 5157 sophie(at)staff.nsysu.edu.tw
M ei-Hui (Doris) Huang Technician 5492 dorish(at)mail.nsysu.edu.tw
Yu-Min (Nash) Liao Undergrad 5142 nash151515(at)gmail.com
Jin-Jia (Jeff) Liang Undergrad 5142 ss0800449tw(at)gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the group

Group photo, January 2016 (together with Yuan-Pin Chang's group)

Left to right:

front (squating) - GG, Dieter (guest), Yalin;

middle (sitting) - Mountain (alumni), Kylie, Yushih, Sophie, Robert, Chi-Yung, Ray (alumni);

back (standing) - Jeff (guest), Wei-Cheng, Jin-Chih (alumni), Dany, Wu-Shan, Po-Sheng (guest), Ping, Burr (visiting scientist and NSYSU chair professor), Nash.

 

Group photo, September 2015 (together with Yuan-Pin Chang's group)

Left to right:

front row - Ai-Lin (Sophie) Lyu, Wan-Rong (Rachel) Tsai, Shu-Han (Kylie) Chang, Zhe-Yuan (GG) Jhi, 

Ya-Ling (Yalin) Guo, Yu-Shih Lin, Kuo-Hao Huang (visitor);

back row - Han-Lin (Dany) Wu, Wei-Chung Chang, Yu-Ming (Nash) Liao, Chi-Yung Lin, Ruei-Long (Ray) Guo, 

Daniel Schmidt, Yuan-Pin (Pin) Chang, Jung-Tai (Atai) Lu.

 

Group photo, January 2015 (together with Yuan-Pin Chang's group)

Left to right:

front row - Yufan Guo, Wan-Rong Tsai, Yu-Shih Lin, Ai-Lin Lyu;

2nd row - Fu-Yi Wu, Bin-Rong Jiang (visitor), Longhui Deng, Yuan-Pin Chang;

3rd row - Kuang-Ting Shao, Ruei-Long Guo, Mmeng-Shen Huang, Han-Lin Wu;

back row - Rong-Tai Lu, Ya-Fang Cheng, Ya-Ling Guo, Tzu-Hao Huang (visitor), Shu-Han Chang, Chi-Yung Lin.

 
 

Group photo, September 2014 (together with Yuan-Pin Chang's group)

Left to right:

front row - Yuan-Pin Chang, Chih-Yung Lin, Jin-Chih Chen, Kuang-Ting Shao, Ruei-Long Guo;

middle row - Wan-Rong Tsai, Jhe-Yuan Ji, Ming-Chang Wang, Longhui Deng, Yufan Guo, Dai-Yi Lee, Han-Lin Wu;

back row - Shu-Han Chang, Yu-Shih Lin, Mmeng-Shen Huang, Fu-Yi Wu, Ai-Lin Lyu, Ya-Ling Guo.

 

Group photo, January 2014 (together with Dr. Yuan-Pin Chang's group)

Left to right:

front row - Mmeng-Shen Huang, Ai-Lin Lyu, Yu-Shih Lin, Wan-Rong Tsai, Shu-Han Chang;

back row - Ruei-Long Guo, Yuan-Pin Chang, Fu-Yi Wu, Ming-Chang Wang, Chi-Yung Lin, Jin-Chih Chen, Longhui Deng, Chun-Hung Lu.

 

Group photo, September 2013 (together with Dr. Yuan-Pin Chang's group). 

Left to right: 

front row - Shu-Han Chang, Wan-Rong Tsai, Yu-Shih Lin, Ai-Lin Lyu; 

middle row - Mmeng-Shen Huang, Bo-Ren Wang, Longhui Deng, Ming-Chang Wang, Jin-Chih Chen, Yuan-Pin Chang; 

back row - Chi-Yung Lin, Fu-Yi Wu, Chun-Hung Lu, Wei-Han Shen, Ruei-Long Guo.